Loading...

نقشه ذهنی Prism و علوم اعصاب

0 کالا
سبد خالی است

Prism چیست؟

نقشه ذھنی PRISM یک روش مخصوص برای شناسایی نحوه رفتار افراد بر اساس فعالیت مغزی آنھاست. برخلاف ابزارھای روان سنجی قدیمی به جای نظریه روانشناسی، از زاویه علم به اعصاب بھ رفتار انسان مینگرد این ابزار آنلاین ھیجان انگیز با استفاده از اکتشافات به روز علوم اعصاب به کاربران مجموعه ای از نقشه ھا را ارایه میدھند که نمایشگر نحوه عملکرد مغز آنھا است گزارش ھا نه تنھا نشان دھنده اولیت رفتار طبیعی و غریزی افراد ھست بلکه نشان دھنده نحوه و محدوده تطبیق و تغییر رفتار آنھا در واکنش با موقعیت ھای خاص  می باشد. به طور مثال شغل آنھا و...
گزارش ھا ھمینطور نشان میدھند که چگونه اشخاص ممکن ھست بیشتر یا کم تر از حد توانشان فعالیت داشته باشند. این درک از ذھن میتواند کمک کند تا افراد متوجه پتانسیل ھا ی واقعی خود شده، ھمچنین آنچه که مانع آنھا برای عملکرد بھتر میشود.

پیچیدگی قابل توجه مغز نشان داده که افراد را نمیتوان کاملا“ به تعداد ثابت از گروه ثابتی که قادر به عملکرد خارج از توان خود نیستند تقسیم کرد. ھمینطور برای افراد، امتیاز خاص یا جواب درست و غلط قاِیل نیست. در عوض برای کاربران یک توضیح قدرتمند و واضح برای مواجه شدن با موقعیت ھای گوناگون دارد. و این اتفاق برای ھر فرد در راه ھای گوناگون انجام میگیرد.

نظرات